فصلنامه جغرافیا و توسعه

 فصلنامه جغرافیا و توسعه توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر می شود.

اصولا هدف از تاسیس این مجله، فراهم نمودن زمینه چاپ و انتشار یافته ­های علمی و پژوهشی همکاران عضوهیات ­علمی، دانشجویان­ تحصیلات­ تکمیلی ایرانی و خارجی و سایر صاحب­ نظران ­و اندیشمندان حوزه­ های علوم ­جغرافیایی، آمایش ­سرزمین، اقتصاد، علوم­ اجتماعی، جامعه شناسی، توسعه ­منطقه­ ای، ژئوپولتیک، علوم سیاسی،زمین­ شناسی،اقلیم­­ شناسی،ژئومورفولوژی،هیدرولوژی و سایررشته‌های وابسته به علوم فضایی- مکانی بوده؛ تا این مهم خود زمینه ه­ایی باشد در جهت کمک به گسترش مرزهای علم و دانش از یکسو و پیشبرد و ارتقای علمی نظام برنامه ­ریزی و توسعه کشور از سوی دیگر. در عین حال فراهم آوردن زمینه کمک به ارتقای کمی و کیفی توان علمی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های فوق الذکر، از دیگر اهداف شکل ­گیری و راه اندازی این مجله بوده است

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات