آقای دکتر وکیل حیدری ساربان

Dr. Vakil Heidari Sareban

استاد دانشگاه محقق اردبیلی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372231)

46
73
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی