آقای دکتر علی اکبر امین بیدختی

Dr. AliAkbar Aminbeidokhti

گروه مدیریت دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (274981)

101
81
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی