آقای پروفسور حسن فارسیجانی

Prof. Dr Hassan Farsijani

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (353566)

77
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی