پایش علمی در شهر تهران

شهرداری تهران

شهرداری تهران در رتبه 2 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2118 مقاله برای شهرداری تهران منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری تهران در تهیه و انتشار 2804 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر تهران
مراکز علمی شهر تهران
نشست های شهر تهران