تحلیل عوامل موثر برای رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی در جهت توسعه اقتصادی صنعت ورزش

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 749

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WCMCON01_043

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر رسیدن تولید در کلاس جهانی در جهت توسعه اقتصادی صنعت ورزش از دیدگاه کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی و تحلیلی است که به صورت میدانی و در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه است. جامعه آماری شامل کارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه که تعداد کل آنها 128 نفر می باشد، که براساس فرمول کوکران تعداد 96 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستی یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 59 سوالی توسعه اقتصادی صنعت ورزش افشاری، 1394 و پرسشنامه محقق ساخته 29 سوالی فراسیجانی بررسی عواملی تاثیرگذار برای رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی مورد استفاده قرار گرفت. در جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 استفاده شد. نتایج تحقیق حاض رنشان می دهد بین عوامل اثرگذار بر رسیدن تولید در کلاس جهانی و ابعاد آن با توسعه اقتصادی صنعت ورزش و ابعاد آن رابطه مثبت و معناداری وجوددارد. در نهایت برازش مدل ذکر شده مطلوب می باشد. لذا ورزش نه تنها در سطح ملی یک صنعت درآمدزا می باشد بلکه شدیدا می تواند به توسعه اقتصادهای محلی و کوچک کمک کند. تقویت ساختار بازار و قوانین ورزش با توجه به مقوله تولید در کلاس جهانی در سطح استانی و منطقه ای نیز می تواند به رشد صنعت ورزش و منافع اقتصادی ناشی از ان در این مناطق کمک کند.

نویسندگان

حسن فارسیجانی

دکتری مدیریت صنعتی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران،

معصومه کلاته سیفری

دکتری مدیریت ورزشی استادیار دانشگاه مازندران بابلسر

سیدمحمدحسین رضوی

دکتری مدیریت ورزشی دانشیار دانشگاه مازندران بابلسر

فروغ محمدی

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر