آقای دکتر سیدمحمدحسین رضوی

Dr. SeyedMohammad Hossein Razavi

دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240413)

12
42

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی