خانم دکتر نازنین راسخ

Dr. nazanin rasekh

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183886)

11
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی