آقای دکتر مصطفی افشاری

Dr. Mostafa Afshari

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183890)

7
32

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی