محمد جواد تقی پوریان

دکتری مدیریت بازرگانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340881)

41
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی