آقای دکتر داود کیاکجوری

Dr. Davood kiakojouri

دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (325116)

160
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی