آقای دکتر حسنعلی آقاجانی

Dr. Hasanali Aghajani

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181118)

281
66
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی