آقای پروفسور حسنعلی آقاجانی

Prof. Hassanali Aghajani

استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181118)

292
90
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی