آقای دکتر علی اصغر انواری رستمی

Dr. Aliasghar Anvari rostami

استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186678)

19
59
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی