آقای دکتر سیدسپهر قاضی نوری

Dr. seyed sepehr ghazinoori

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182625)

18
45
2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی