تبیین رو شهای تأمین مالی طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاونگران استان مازندران

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 735

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-36_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

کارآفرینی موتور محرک توسعه و پیشرفت اقتصادی و ایجاد شغل و اصلاح اجتماع محسوب می شود. کارآفرینی فرایند اشتغال زایی و کسب سود از ترکیب ارزشمند منابع می باشد. اصطلاح کارآفرین به کسی اطلاق میشود که متعهد شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. کارآفرینان نقش مهمی در حرکت چرخ های توسعه اقتصادی به عهده دارند و منشاء تحولات بزرگ در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی در سطح سازما نها محسوب می شوند. لذا یکی از مهمترین چالشهای پیش روی کارآفرینان و یا شاید مهمترین مانع آنها برای راه اندازی و استمرار کسب و کارشان، تأمین منابع مالی مورد نیاز است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، مطالعه روش های چهارگانه تأمین مالی در طرح های کارآفرینانه استان مازندران می باشد. جامعه آماری، 141 کارآفرین بوده اند که تعداد 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای با اجزاء استاندارد و ضریب پایایی 79 %، به آزمون فرضیات چهار گانه پرداخته شده است. یافته ها نشان داده اند که تمامی چهار روش تأمین مالی هر کدام با شدت و ضعف خاص خود مورد توجه کارآفرینان بوده اند. از این نظر، روش سرمایه شخصی در اولویت اول و روشهای استقراض،سهام و منابع داخلی در اولویت های بعدی بوده اند. به علاوه اینکه کارآفرینان مورد مطالعه، در مجموع آگاهی های کمتری از روش هایمختلف و متنوع تأمین مالی دارند و تنها رو شهایی را مورد توجه و تدقیق قرار داده اند که در جامعه امروزین ما رایج و مصطلح بودهو همه به صورت عام مورد استفاده قرار میدهند. در پایان نتیجه گیری شده که لازم است نوآوری هایی در این زمینه انجام شود و بهدیگر روش های متنوع تأمین مالی نیز توجه شود.

کلیدواژه ها:

نوآوری ، نابرابری درآمد ، کشورهای اوپک ، کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نویسندگان

حسنعلی آقاجانی

عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه مازندران، ایران

محسن عباسقلی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران

محدثه فهیمی راد

دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور بابل