ارائه مدل کمی مدیریت شایعه در بستر شبکه های اجتماعی در سازمان های گردشگری

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_275

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه مدل کمی مدیریت شایعه در بستر شبکه های اجتماعی در حوزه گردشگری دولتیاست. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری کارکنان سازمانها و مراکز تفریحی و گردشگری دربخش دولتی بودند. روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای میباشد و پرسشنامه ها در هر مرحله به صورتتصادفی توزیع شدند. برای بررسی سوالات پژوهش با استفاده از آزمون های آماری مرتبط شامل آزمون تحلیلمسیر و برای تعیین روایی همگرا و واگرای سازه پرسشنامه پژوهش از تحلیل عاملی استفاده شد. نرم افزار آماریمورد استفاده SPSS و PLS بوده است. یافته ها نشان داد عوامل موثر بر مدیریت شایعه در بستر شبکه های اجتماعی در حوزه گردشگری دولتی ایران شامل شایعات مخرب و شایعات بیگناه بودند که شایعات مخرب دراین تحقیق شامل قدرت تفکر، احساسات بد و انتقال شایعه و شایعات بیگناه شامل پشتوانه مرجع و ایجاد اعتمادمیباشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد شد مدیران حوزه گردشگری دولتی با مدیریت شایعات بیگناه در شبکههای اجتماعی میتوانند از آنها در جهت سود رساندن به سازمانهای گردشگری دولتی استفاده نمایند و همچنین بامدیریت کردن شایعات مخربی که در بستر شبکه های اجتماع در حوزه گردشگری هستند میتوانند تاثیر منفی آنهابر پشبرد اهداف سازمان را کنترل نمایند.

نویسندگان

میثم قمی اویل

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

محمدجواد تقی پوریان

استادیار گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

بهزاد فرخ سرشت

استادیار گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

حسنعلی آقاجانی

استاد تمام گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران