آقای دکتر جواد حاتمی

Dr. Javad Hatami

استاد، علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181968)

10
89
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی