فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی

Journal of Educational Measurement & Evaiuation Studies

فصلنامه‌ مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، نشریه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که مقاله‌هایی را با محورهای زیر منتشر می‌کند: 

 سنجش و اندازه‌گیری آموزش عالی

نظام تضمین کیفیت در آموزش عالی

ارزشیابی و مدیریت عملکرد نظام آموزش عالی

روان‌سنجی و کاربردهای آن در آموزش عالی

ارزشیابی ساختارها و نظام‌های سنجش

آزمون‌های دانش و مهارت، استعداد و صلاحیت

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سنجش و ارزشیابی

مطالعات تطبیقی در حوزه سنجش و اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی

آزمون‌های ورودی آموزش عالی

رویکردها و روش‌ها در سنجش و ارزشیابی آموزشی

آزمون‌های شغلی و حرفه‌ای

مبانی و نظریه‌ها در سنجش و اندازه‌گیری

روش‌شناسی تحقیقات در سنجش و ارزیابی

سنجش و اندازه‌گیری در عمل (ساخت مقیاس‌ها و انواع اندازه‌گیری)

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات