آقای دکتر حمیدرضا آراسته

Dr. HamidReza Arasteh

استاد، دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177210)

12
114
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی