آقای دکتر یوسف محمدی مقدم

Dr. Yusuf Mohammadi Moghaddam

استاد گروه مدیریت راهبردی، دانشگاه علوم انتظامی امین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305243)

17
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی