آقای دکتر علی خورسندی طاسکوه

Dr. Ali Khorsandi

دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182036)

5
34
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی