فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی

Journal of Educational and Scholastic Studies

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی به منظور ارائه تازه ترین نظریه ها و یافته های علمی در حوزه های علوم انسانی، آموزشی، تربیتی، پرورشی، راهبردی، مدیریتی و همچنین به جهت تبادل و نشر افکار و اندیشه های بدیع از تابستان ۱۳۹۱ با چاپ اولین شماره کار خود را آغاز نمود.

نشریه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی نشریه است کاملا علمی متعلق به دانشگاه فرهنگیان که از سال ۱۳۹۱ به صورت فصلنامه شروع به انتشار نمود ولی با توجه به تصمیم هیات تحریریه نشریه مقرر گردید از سال ۱۳۹۴ به صورت دوفصلنامه منتشر گردد.

حوزه جذب مقالات و انواع مقالات قابل قبول در نشریه:

نشریه نسبت به دریافت و انتشار مقالات در سه قالب مقالات کامل اصیل علمی، مقالات کوتاه علمی و همچنین مقالات مروری در حوزه های

- تحلیل محتوای کتاب­های درسی تربیت معلم

- آموزش و آماده سازی نیروهای انسانی پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

- مطالعه تطبیقی نظام­های تربیت معلم

- ویژگی­های حرفه ای معلمان

- بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش

- ارزیابی عملکرد کارکنان پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

- اعتبار سنجی پردیس­ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان

- مطالعات راهبردی در سازمان­های آموزشی و مراکز تربیت معلم

- مدیریت و برنامه ریزی کلاس درس و مدرسه

- ارائه روشهای نوین تدریس، تربیت و ارزشیابی برنامه ها، روشها و آموخته های دانش آموزان

-نقش تربیت معلم در توانمند سازی دانشجو معلمان به فناوری های نوین آموزشی

- توسعه وارائه روش های بکار گیری موثر فناوریهای نوین آموزشی

- راههای ارتقای کیفیت آموزش در نظام تربیت معلم

- نظریه ها و رویکردها ی نو در طراحی کتاب­­های درسی تربیت معلم

- جهانی سازی و آثار آن در تربیت معلم

- آینده پژوهی در تربیت معلم

-کاربست یافته های پژوهشی در زمینه های آموزشی و آموزشگاهی

- خلاقیت در تربیت معلم

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات