فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی

Qualitative Research in Curriculum

نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود.

هدف عمده نشریه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با برنامه ریزی درسی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • مطالعه کیفی برنامه های درسی
  • رویکردهای انتقادی به برنامه ریزی درسی
  • تئوری داده بنیاد
  • سنجش کیفیت برنامه های درسی
  • تئوری و عمل در توسعه برنامه درسی
  • ارزیابی کیفی در برنامه ریزی درسی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات