آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه

Dr. Kourosh fathi vajargah

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186582)

48
95
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی