آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه

Dr. Korosh Fathi Vajargah

دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186582)

47
78
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی