آقای دکتر محمد پاک سرشت

Dr. mohammad pakseresht

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

Researcher ID: (403937)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران