آقای دکتر هادی پورشافعی

Dr. Hadi Pourshafei

دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (3675)

170
44

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی