پایش علمی در استان خراسان جنوبی

62کنفرانس23ژورنال
19,479سند علمی
22مرکز علمی
7نشست554پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان خراسان جنوبی
اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر سرسختی روانشناختی دانش آموزان پسرآسیب های تک فرزندی از منظر آیات و روایاتمدل رگرسیونی یادگیری سازمانی و دانش آفرینی در ورزش با رفتار شهروندی در معلمان تربیت بدنی شهر بیرجندبررسی رابطه بین توانمندسازی دبیران تربیت بدنی با رفتار تغذیه ای دانش آموزان دارای اضافه وزن شهر بیرجندتببین مدل رگرسیونی بهره وری نیروی انسانی و دانش آفرینی در ورزش با نقش میانجی تعلق خاطر کاری در معلمان تربیت بدنی بیرجندبررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و نوآوری سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبیبررسی رابطه انگیزش شغلی و انگیزش ورزشی با نقش میانجی تسهیم دانش در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبیپیش بینی تعلق خاطر به مدرسه و توانمندسازی شغلی با انگیزش کاری در دبیران تربیت بدنی شهر بیرجندآداب و آثار سفر از منظر قرآن و حدیثپیش بینی مدل رگرسیونی بهزیستی با اوقات فراغت ورزشی در معلمان تربیت بدنی شهر بیرجندتبیین مدل رگرسیونی همدلی شغلی و انگیزش ورزشی با نقش میانجی تسهیم دانش در معلمان تربیت بدنی استان خراسان جنوبیبررسی رابطه حمایت اجتماعی مدیران با سلامت روانی دانش آموزان کلاسهای اوقات فراغت و فوق برنامه ورزشی شهر بیرجندتعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم ژنتیکبررسی اثر افزودنی های پلیمری در رفتار خستگی چسبنده قیریتغییر اقلیم جهانی و انقراض گونه ها، حفاظت از آن هابررسی ماهیت بغی و محاربه؛ از ترادف تا تفاوت در اندیشه فقهی مذاهب پنج گانه اسلامی
کنفرانس های استان خراسان جنوبی
شهرداری های استان خراسان جنوبی
مراکز علمی استان خراسان جنوبی
نشست های استان خراسان جنوبی