پایش علمی در استان خراسان جنوبی

58کنفرانس21ژورنال
16,395سند علمی
22مرکز علمی
5نشست546پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان خراسان جنوبی
جایگاه و نقش رویکرد تربیت دینی مبتنی بر مولفه ها و سبک زندگی در پرورش معلمان شهیدبررسی سیستماتیک انتقال غیر معمول ویروس پاپیلومای انسانی((HPVمروری بر مطالعات انجام شده در پیش بینی رفتارهای پیشگیرانه از کووید-۱۹ براساس سازههای مدل اعتقاد بهداشتی((HBMEvaluation of risk factors in patients with diabetic foot ulcers referred toshohada Educational and Medical Center of ghaenVascular injuries in covid ۱۹Pressure ulcers; risk factors and treatmentThe effects of covid ۱۹ disease on the heart systemSelf-awareness in nursing: a concept analysisمرگ مادر باردار ناشی از آمبولی ریه:گزارش موردمقایسه تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به دو روش ایفای نقش و بازخورد ویدئویی به ماماها بررفتار ارتباطی آنها با زائوبررسی مقایسه زایمان فیزیولوژیک با حضور مامای همراه با بیحسی اسپاینال بر طول مدت لیبر ،کاهش درد زایمان و نوع زایمانتوسعه آموزش و پرورش دانشبنیان در خوابگاه های دانش آموزیطراحی و تدوین برنامه درسی مبتنی بر هوش مصنوعیتجاری سازی دانش؛ رویکردی به سمت توسعه دانشگاهیطراحی الگوی برنامه ریزی درسی مبتنی اقتصاد دانش بنیان در نظام آموزشیتبیین و شناسایی شاخصهای موثر در توسعه و توانمندسازی برنامه های آموزشی دانش بنیان (مورد مطالعه: هنرستان های فنی و حرفه ای کشور)
کنفرانس های استان خراسان جنوبی
شهرداری های استان خراسان جنوبی
مراکز علمی استان خراسان جنوبی
نشست های استان خراسان جنوبی