آقای دکتر حمید فلقی

Dr. Hamid Falaghi

استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308225)

93
18
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی