آقای دکتر مجید جامی الاحمدی

Dr. majid Jamialahmadi

دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177192)

95
68
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی