خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 131
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 32
رتبه علمی در کل کشور: 674
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 54
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

برزگر، رقم جدیدگندم آبی با سازگاری و پایداری عملکرد بالا، مناسب اراضی شور در اقلیم معتدل کشور نوشته محمد حسین صابریارمغان، رقم جو با عملکرد بالا و سازگاری مناسب برای کاشت در مناطق معتدل کشور نوشته حمید تجلی و محسن آرزمجوخاتونی۹۳، رقم جدید خربزه برای کشت در مناطق گرم و معتدل نوشته علیرضا سبحانی و علیرضا حیدرپورپاژ، رقم جدید تریتیکاله مناسب کشت در اراضی کم بازده مناطق معتدل کشور نوشته حمید تجلیخاتم، رقم جدید جو آبی با سازگاری و عملکرد بالا مناسب برای اراضی شور و لب شور اقلیم معتدل کشور نوشته محسن آرزمجونارین، رقم جدید گندم آبی با سازگاری و عملکرد بالا مناسب برای مناطق با تنش شوری خاک وآب در اقلیم معتدل و معتدل گرم کشور نوشته محمد حسین صابریمهر، رقم جو متحمل به تنش شوری برای کشت در اقلیم معتدل کشور نوشته حسین صابری و حمید تجلیارزیابی عملکرد دانه، بهره وری آب و تحمل به شوری لاین های امیدبخش گندم نان نوشته الیاس آرزمجومقایسه شاخصهای رشدی و تجمع سدیم و پتاسیم در هشت رقم مختلف گندم نان در شرایط تنش شوری نوشته محمدحسین صابریبررسی وضعیت تغذیه ای سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در استان خراسان رضوی با روش "انحراف از درصد بهینه" نوشته بصیر عطاردیبررسی اثر میکوریزا آربوسکولار (Arbuscular mycorrhiza)و تریکودرما هارزیانوم((Trichoderma harzianum بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و عملکردی ارزن در دو منطقه بیرجند و سرایان نوشته علی آذری نصرآبادبررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه، تجمع اسمولیت ها و رنگ دانه های فتوسنتزی در ژنوتیپ های سورگوم دانه ای (Sorghum bicolor L.) نوشته علی آذری نصرآبادپیش بینی ساعتی سرعت و جهت بادهای فرساینده با استفاده از داده های سه ساعته (مطالعه موردی: منطقه زابل) نوشته غلامرضا هادربادیمعرفی نیازهای پژوهشی برای دستیابی به اطلاعات پایه جهت تعیین برنامه مناسب آبیاری گیاه زرشک نوشته علی اکبر عزیزی زهان و هادی زراعتگر و علیرضا مقری فریز و احمد حسنی اسدآباد و معصومه عباسپوربررسی نقش بوته های زرشک در انتقال عامل بیماری زنگ سیاه گندم به فصل دیگر نوشته محمدعلی آقاجانی و محمدرضا میرزاییگزینش لاین های جو متحمل به خشکی انتهای فصل بر اساس پایداری عملکرد دانه و شاخص های تحمل به تنش نوشته الیاس آرزمجوارزیابی عملکرد دانه و پایداری آن در لاین های امید بخش جو در مناطق شور نوشته محمد حسین صابریتغییرات جمعیت پسیل آسیایی مرکبات، (Diaphorina citri (Hem.: Liviidae، روی درختان لیموترش منطقه بلوچستان نوشته بهنام معتمدی نیا[مقاله کوتاه علمی] پراکنش، فعالیت فصلی و میزان کارایی زنبور Ooencyrtus ferdowsii (Hym.: Encyrtidae) پارازیتویید تخم سوسک سرشاخه خوار رزاسه Osphranteria coerulescens (Col.: Cerambycidae) نوشته غلامرضا توکلی کرقند و هادی محمودیتاثیر رقم بر ویژگیهای کیفی پس از برداشت و خواص حسی عناب تازه نوشته هادی زراعتگر

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

بررسی و مقایسه عملکرد لاینهای گندم متحمل به شوری در شرایط زارعین (1384)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو در شرایط زارعین (1387)بررسی و ارزیابی ناحیه ای و تعیین پایداری عملکرد ارقام جدید سورگوم علوفه ای (1388)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم متحمل به شوری در شرایط زارعین (1390)بررسی و انتخاب بوته در توده های دو رگ و نسلهای در حال تفکیک جو (1394)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش جو (بدون پوشینه) در شرایط زارعین بیرجند (1394)بررسی و مقایسه عملکرد لاین ها و ارقام تریتیکاله در شرایط زارعین ‭(on-farm)‬ (1385)بررسی ارزیابی مقاومت به خشکی در منابع ژنتیکی ارزن علوفه ای (1385)ارزیابی مقاومت به خشکی منابع ژنتیکی ارزن دانه ای (1385)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو متحمل به خشکی انتهای فصل در شرایط زارعین (1385)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم متحمل به شوری در شرایط زارعین (1385)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو در شرایط زارعین (1385)گزارش نهایی طرح ارزیابی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو در آزمایشات مقایسه عملکرد (1386)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم متحمل به شوری شرایط زارعین (1387)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو در شرایط زارعین (1387)بررسی ارزیابی تحمل به شوری ارقام و لاین های جو در آزمایشات مقایسه عملکرد (1387)بررسی نقش گیاه میزبان در شکار سوسک سرخرطومی حنایی خرما و سوسک شاخدار خرما با استفاده از تله های طعمه گذاری شده با فرومون و گیاه میزبان (1387)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم در شرایط زارعین استان خراسان جنوبی (1387)بررسی و انتخاب بوته در توده های دو رگ و نسل های در حال تفکیک جو (1387)بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ارزن دم روباهی (1388)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم متحمل به شوری در شرایط زارعین (1388)بررسی تحقیقی - تطبیقی بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش در شرایط زارعین (1388)بررسی و ارزیابی ناحیه ای ارقام جدید سورگوم دانه ای (1389)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو در شرایط زارعین (1390)بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ارزن معمولی ()ارزیابی و مقایسه عملکرد لاین ای امید بخش جو در شرایط زارعین خراسان جنوبی (1394)مقایسه عملکرد لاین های جدید تریتیکاله با رقم تریتیکاله سناباد در استان خراسان جنوبی (1394)بررسی و مقایسه عملکرد لاین های جو متحمل به تنش خشکی در شرایط زارعین (1394)بررسی مقدماتی اکولوژی شیمیایی مگس میوه عناب‭Carpomyia vesuviana Costa(Dip:Tephritidae) ‬در خراسان جنوبی (1394)ارزیابی و مقایسه عملکرد لاینھای امید بخش جو در شرایط زارعین در خراسان جنوبی (1394)