ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای عباس خاشعی سیوکی

Abas Khashei

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176340)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی عباس خاشعی سیوکی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات عباس خاشعی سیوکی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی طراحی مخازن پاره سنگی کنترل سیلسیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراتهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیسنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
4دریافت فایل PDF مقالهطراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل با استفاده از مدل ریاضی روندیابی هیدرولوژیکیو معادلات جریان در سدهای پارهسنگینخستین همایش منطقه ای آب1385
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت درگز جهت استحصال آب شرب با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایینخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی1388
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بسترهای مختلف مخابراتی در طرح اتوماسیون شبکه های آبیاری تحت فشارسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف مدیریتی آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی)سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت مشهد برای ارزیابی شاخص های آب شربنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی ساخت و بهره برداری از سازه تاریخی بند فریمان بعنوان نشان توانایی طراحی و احداث سد در ایران باستانهمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
10دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)- مطالعه موردی ایستگاه کرماندهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
11دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر با استفاده از سیستم های خبره در دشت مشهددهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدلهای تجربی و سیستم هوش مصنوعی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم مرطوبدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی منابع اب شور و لب شور دشت نیشابور و ارائه راهکارهای مدیریتی استفاده از انیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
14دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی ابهای زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روشهای زمین آمار و شناسایی آبهای نامتعارفیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل زمین شناسی موثر بر شوری منابع آب زیرزمینی دشت بجستان و تخریب منابع اب شیرین موجودیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
16دریافت فایل PDF مقالهمدیریت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعه موردی:شهر نیشابورهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
17دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/wدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
20دریافت فایل PDF مقالهمدیریت اقتصادی شیرین سازی آب شور با توجه به کیفیت آب و کاربرد آن در کشتهای گلخانه ای (مطالعه موردی دشت بجستان)دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب دشت نیشابورازنظر شرب بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل زمین آمارمناسب درتهیه نقشه تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت بیرجندهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L.اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد نوع و مقدار زئولیت بر گیاه زعفران (مطالعه شاخص های طول و وزن خشک برگ)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
27دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های برآورد نیاز آبی در گلخانهچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخواراولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
30دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومیجهت دستیابی به توسعه پایدارششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های تجربی تعیین تبخیر و تبخیر - تعرق گیاه مرجع و مقایسه آن با روش استاندارد (FPM)مطالعه موردی دشت مشهدششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
32دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت زراعی مزارع زعفران بر تغییرات منگنز و آهن خاکدومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1392
33دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آبپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومی جهت دستیابی به توسعه پایدارپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیکپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت فردوس برای کشاورزی با استفاده از تکنیک GISپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
37دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان در عرصه مدیریت منابع آبپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلفهمایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار 1393
39دریافت فایل PDF مقالهاولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزی - تأثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گ یاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهر چابهار)همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرینهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش های دراستیک استاندارد و دراستیک سلسله مراتبیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش GODS در محیط GISدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر استفاده از آب شیرین کن های خانگی در حذف کرومهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گیاه مرجع در شرایط گرم و مرطوب (مطالعه موردی : شهر بندرعباس)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخچه ی استفاده از آب در پدافند غیر عاملهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
47دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی آسیب پذیری آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
49دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجندسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
50دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب استحصال آب شرب با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیاییسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
51دریافت فایل PDF مقالهراه کارهای مدیریتی دفع پسماند شور ناشی از صنعت شیرین سازی آب در کشاورزی؛ منطقه مورد مطالعه بجستانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش دار کردن انهار شبکه آبیاری در مدیریت پکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی حوضه بار نیشابورسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
53دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل تجربی مناسب جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع (مطالعه موردی : دشت نیشابور)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه روشهای تجربی مورد بحث با روش مرجع فائو پنمن مونتیث (مطالعه موردی : دشت چناران)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای تجربی تعیین تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه آنها با روش استاندارد (FPM) در اقلیم خشک و نیمه خشک نیشابور و اقلیم گرم و مرطوب بندرعباسسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت رشتخوار و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف مختلفسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
57دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی مناطق آسیب پذیر زلزله در شهر تهران با استفاده از روش AHP و تحلیل های GISاولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اجزای چارت مانسل هیو ولیو کروما بر روی طیف بازتابی خاکهاکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تنش شوری بر روی گیاهان داروییدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
60دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرینهمایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی1393
61دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
64دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی مدل بهرهبرداری از مخزن با رویه جیره بندی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (مطالعه موردی: سد لتیان)سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینهسازی بهرهبرداری مخزن (مطالعه موردی: سد لتیان)سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و بررسی ارزش آب و مقدار آب مجازی دو محصول صادراتی پسته وزعفران(مطالعه موردی : شهرستان خور و بیابانک )همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش‌ها و راهکارها1394
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پسابچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای توزیع سنتی آب و ارایه راهکارهای نوین(مطالعه موردی روستای کمار علیا ار توابع شهرستان جلفا)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بر جریانهای سطحی و زیرسطحی رودخانه با استفاده از مدل VENSIM(مطالعه موردی رودخانه بار نیشابور)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
71دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی کشت مناسب بر اساس شوری آب زیرزمینی در منطقه بجستاندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
72دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر زئولیت بر زمان و درصد سبز شدن زیره سبزدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
73دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل مناسب برآورد تبخیر و تبخیر-تعرق در عرض جغرافیایی یکساندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از دیاگرام شولر و ویل کاکس (مطالعه موردی: دشت مختاران بیرجند)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
75دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیراقلیم بر روی نیازآبی گیاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و خشک (مطالعه موردی:شهرکرمان)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرشسومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)1395
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوستهپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
80دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با روش های آب یابیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل KNN در برآورد تشعشعات خورشیدی (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی بیرجند)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
82دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تبخیر در شب و روز با روش های تجربی تبخیر و تشتک تبخیر در شهرستان بیرجنددومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر توسعه بر افت آبخوان های ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با آنپنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب1395
85دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم تکاملی چرخه آب در بهره برداری سدها؛ مطالعه موردی سد لتیانپنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب1395
86دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کاهش هزینه فرآیند شیرینسازی آب دریا با استفاده از فرآیندهای تلفیقی و تکنولوژی نانودومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
87دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آبششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیدومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی1395
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه)سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
90دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری مخزن (مطالعه موردی : سدلتیان)اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی برکیفیت زعفران (crocus sativus) مطالعه موردی : شهرستان های قاین وفردوساولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
92دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (مطالعه موردی : سد لتیان)اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
93دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری در صنعت زعفرانچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد)چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
95دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بیرجند)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1395
96دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل5.4 DSSAT در شبیهسازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی پنبه در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
97دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سربیشه استان خراسان جنوبی)چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
98دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدارچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
99دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
100دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک خطوط انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش PHAدومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار1396
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی آب های زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از زمین آمارچهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق1396
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
103دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
104دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع و مقدار زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر فرایند تبخیر از خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت منابع آب برای مصارف کشاورزی در تربت حیدریهدومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )1394
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی قیمت آب کشاورزی محصولات زراعی در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی)سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل عدم تمایل کشاورزان به اجرای طرح های آبیاری نوین(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
108دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بیلان دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی تر شدن دشت بیرجنداولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضویاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
110دریافت فایل PDF مقالهپایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضویاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نویناولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایداراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی در راستای اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
117دریافت فایل PDF مقالهچکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
118دریافت فایل PDF مقالهتغییر کاربری مخروط افکنه و تاثیر آن درافت سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بیرجند)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
119دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابوراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
120دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسبپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
121دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهره برداری بی خطر از آب شور در کشاورزی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی آنچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
122دریافت فایل PDF مقالهاستفاده مجدد فاضلاب در کشاورزی شیوه ای کارا در افزایش بهره وری آب با تاکیدبر حفظ محیط زیستچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
123دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر خودپالایی رودخانه در برابر آلودگی های صنعتی وشربچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرواستاتیکی حجم آبخوان و پیش بینی وضعیت آبی(مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی پساب دستگاه های آب شیرین کن خانگی در مقایسه با تصفیه خانه آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی)همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
126دریافت فایل PDF مقالهاهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاکاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
127دریافت فایل PDF مقالهآب مجازی راهکاری برای مقابله با کم آبی با اتکای بر زعفران و جایگزینی برای کارخانه قند در تربت حیدریهپنجمین همایش ملی زعفران1397
128دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)پنجمین همایش ملی زعفران1397
129دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توسعه احداث مخازن ذخیره سازی آب کشاورزی در مدیریت منابع آب (چالش ها و مزایا)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
130دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاکهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
131دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
132دریافت فایل PDF مقالهتجارت آب راهکاری برای کنترل بحران آب های زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی : دشت بیرجند)اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
133دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر اصطلاحات مدیریتی – ساختاری قنات (منطقه مورد مطالعه: بیرجند، روستای چهکند مود)اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
134دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهریسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
135دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کم آبیاری و بیش آبیاری زعفران در شهرستان سرایانسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
136دریافت فایل PDF مقالهاستحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
137دریافت فایل PDF مقالهتصحیح مدل های تجربی برآورد نیاز آبی گیاه مرجع (مطالعه موردی دشت سرایان)سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
138دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
139دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عملکرد آب انبارهای قدیمی در استحصال آب بارانسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
140دریافت فایل PDF مقالهارایه ومقایسه ی نیاز آبی زعفران و مقدار آب آبیاری تکمیلی برای مناطق کاشمر و قاینسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
141دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تامین آب موردنیاز فضای سبز خانگی با آب استحصالی باران در اقلیم های مختلفسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
142دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبزسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
145دریافت فایل PDF مقالهرگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت افزایش سطح زیر کشت عناب و تاثیر آن بر افزایش مصرف آب در چند سال اخیر در استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی عناب1398
147دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی متوسط سالانه رودخانه هلیل روداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
148دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب آبیاری سطحی مطالعه موردی:دشت بیرجنداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
149دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی آب زیرزمینیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
150دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن با روشهای تجربی در پیش بینی تبخیرتعرق مرجع روزانه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
151دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل بهینه ساز- شبیه ساز در تعیین موقعیت بهینه چاه های نمونه برداری غلظت کلر آب زیرزمینی در دشت نیشابوراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های کاهش تبخیر از سطح آب های آزاد مطالعه موردی شهرستان بیرجنداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
153دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان های خراساناولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
154دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل های زمین آمار و سری زمانی (مطالعه ی موردی: آبخوان دشت مشهد)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل دراستیک و روش زمین آماری کریجینگ نشانگر در تعیین نقاط آسیب پذیر آبخوان دشت مشهداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از آب زیرزمینی دشت بیرجند از لحاظ کیفی در بخشهای مختلف شرب،صنعت و کشاورزیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
157دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های تجربی در برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کال شورسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
158دریافت فایل PDF مقالهتجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
159دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقتصادی تجربه شیرین سازی آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی)اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکار جایگزینی کولرهای گازی با کولرهای آبی در راستای کاهش مصرف آب (مطالعه موردی:شهر بیرجند)اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
162دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل ها و سناریوهای جدید گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و بیشینه ایستگاه نهبنداناولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
163دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سوپر جاذب بلورآب A بر جذب آب خاک، رواناب و میزان فرسایشاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
164دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختنشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
165دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUSشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398

مقالات عباس خاشعی سیوکی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)مجله آب و فاضلاب1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل های LS-SVM MLP و زمین آماریمجله آب و فاضلاب1394
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفولمجله آب و فاضلاب1394
4دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار زیولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش های آبی واردهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابورفصلنامه آب و خاک1392
7دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار کود و زیولیت های کلسیمی، پتاسیمی و ترکیبی بر کاهش آبشویی نیترات از خاکفصلنامه آب و خاک1395
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده های اقلیمیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیرفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1394
11دریافت فایل PDF مقالهکارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوستهفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1395
12دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیره سازی آب با استفاده از روش های ANP و AHP (مطالعه موردی: طرقبه و شاندیز)فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور)فصلنامه علوم آب و خاک1396
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسففصلنامه علوم آب و خاک1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجندمجله آب و فاضلاب1398
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1397
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددیفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آنفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدل بهینه سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی محل استقرار ایستگاه های تامین آب شرب با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بیرجند)مجله پدافند غیر عامل1397
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش غیرپارامتریک k- نزدیکترین همسایه و سیستم های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی)دوفصلنامه چغندرقند1397
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت مدل های هم زمان سری زمانی و شبکه عصبی در مدل سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع زمانی بارش های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکمپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایتپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شدهپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
32دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی کشت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی(مطالعه موردی: دشت بیرجند)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب استفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
34دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)پژوهش های حفاظت آب و خاک1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبیدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1398
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلوفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایانمهندسی آبیاری و آب ایران1399
39دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
41دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K (IBK) و درخت تصمیم M5 در مکان یابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان)فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1398
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجدپژوهش آب در کشاورزی1399
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار مریم در دشت بیرجندپژوهش آب در کشاورزی1398
45دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)پژوهش آب در کشاورزی1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد آب های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در مازندرانپژوهش آب در کشاورزی1398
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 81 بار

نمودار تولید سالانه مقالات عباس خاشعی سیوکی

تماس با عباس خاشعی سیوکی

شماره تلفن: 561 2254041-9

به اشتراک گذاری صفحه عباس خاشعی سیوکی

پشتیبانی