آقای دکتر سیدرضا هاشمی

Dr. Seyed reza Hashemi

دانشیار دانشکده کشاورزی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (258659)

57
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی