پایش علمی در شهر بیرجند

49کنفرانس21ژورنال
14,577سند علمی
10مرکز علمی
3نشست489پژوهشگر
شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند در رتبه 8 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 200 مقاله برای شهرداری بیرجند منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بیرجند در تهیه و انتشار 366 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بیرجند
مراکز علمی شهر بیرجند
نشست های شهر بیرجند