پایش علمی در شهر بیرجند

51کنفرانس23ژورنال
17,433سند علمی
10مرکز علمی
5نشست499پژوهشگر
شهرداری بیرجند

شهرداری بیرجند در رتبه 8 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 241 مقاله برای شهرداری بیرجند منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بیرجند در تهیه و انتشار 409 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بیرجند
مراکز علمی شهر بیرجند
نشست های شهر بیرجند