آقای دکتر حسین خزیمه نژاد

Dr. Hossein Khozeymehnezhad

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (100508)

102
63
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی