آقای دکتر محمود شفاعی بجستان

Dr. mahmood Shafai Bejestan

استاد، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (40723)

408
168
10
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی