آقای دکتر ناصر طالب بیدختی

Dr. Nasser Taleb Beidokhty

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176401)

177
49
2
2
1
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو فرهنگستان علوم ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه کشوری
  • برنده کتاب سال مهندسی