آقای دکتر اردوان قربانی

Dr. Ardavan Ghorbani

استاد گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (230187)

175
48
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی