پایش علمی در شهر شیراز

شهرداری شیراز

شهرداری شیراز در رتبه 1 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 2290 مقاله برای شهرداری شیراز منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری شیراز در تهیه و انتشار 4648 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر شیراز
مراکز علمی شهر شیراز
نشست های شهر شیراز