پایش علمی در استان فارس

جدیدترین مقالات استان فارس
نقش جنسیت زنان در سواد مالی و رفتار مالینقش مدیریت شهری در شهرداری شیراز به منظور توسعه پایدار گردشگری شهر شیرازکاربرد یادگیری ماشین در بهبود کیفیت طبقه بندی بیماران کووید ۱۹گرایش کارآفرینانه، عملکرد شرکت و برون سپاری منابع انسانیبررسی چند از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از نقطه نظر کارایی و وزن دهی آنها از این منظر با بکارگیری رویکرد OPAاثرگذاری شاخص های حکمروایی خوب شهری بر مدیریت مالی شهرداریاثرگذاری شاخص های مدیریت سبز بر ارتقای درآمد پایدار شهرداریبررسی رابطه بین الگوهای جدید رقابت در بازار تولیدات، نفوذ مدیرعامل و ایجاد خلاقیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانمدل سازی پویایی سیستم برای آلودگی هوای شهریارزیابی نظام مالیاتی در حفظ تامین مالی دولت مبتنی بر رویکرد پویایی سیستمتحلیل پویایی رضایتمندی مشتریان با استفاده از رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعینقش تجربه به یاد ماندنی, و هوش هیجانی در رضایت و وفاداری مشتریانارزیابی پیامدهای ویروس کرونا براقتصاد و بازار بورس جهانی و ارایه راهکارهای موثر در مقابله با آنارائه یک مدل ریاضی برا ی مکانیابی ایستگاه های سوخت سی ان جی(CNG) در شهر شیرازارزیابی ارگونومیکی ساخت داربستمدیریت زنجیره تامین در هنگام اختلالات: ایجاد راهکار هایی برای تصمیم گیری در شرایط سخت
کنفرانس های استان فارس
شهرداری های استان فارس
مراکز علمی استان فارس
نشست های استان فارس