آقای دکتر عباس ثابت

مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (255512)

114
12

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی