آقای دکتر احمد ترکمان

Dr. Ahmad Torkaman

استادیار، عضو هیات علمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (32316)

149
2
1
2
1
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Торкаман Ахмад. История развития и особенности формирования коммерческих комплексов в Иране / А. Торкаман / / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. зб.- К.: КНУБА, 2008. - Вип. 19. - С. 11 - 16.
 •  Шемтоуб Согол, Торкаман Ахмад. История развития торговых комплексов в XVIII- XXI в. / Містобудування та територіальне планування: наук. -тех. збірник / відповід. ред. М.М. Осетрін. - К., КНУБА, 2008. - вип. 29, 478 с., С. 445-451.
 •  Торкаман Ахмад: Классификация современных коммерческих комплексов торговых ячеек Ирана / / Дизайн, архітектура, образотворче мистецво: Мiжвiдомчий науково-технiчний збiрник. - Випуск 5; Вiдп. ред. В.М. Губар. - Полтава: вид-во ПIЕП, 2008р. - 213 с., С. 147-150.
 •  Торкаман Ахмад. Организация пространства по традиции фен шуй (на примере торговых центров) / / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук. - тех. збірник / відповід. ред. М.М. Дьомін. -К., КНУБА, 2008. - вип. 20, 420 с., С. 60-71.
 •  Торкаман Ахмад. Объемно-пространственная организация торговых комплексов коммерческих ячеек Ирана / / Органiзацiя комфортного середовища життєдіяльності мiських поселень. Збiрник наукових праць, Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут з цивiльного будiвництва, м. Київ, ВАТ "Київ3НДIЕП", Київ, 2008, 257 с., С. 111-117.
 •  Торкаман Ахмад. Торговые центры создающие национальных проблем в Иране / / Містобудування та територіальне планування: Наук. - тех. збірник / відповідь. ред. М.М. Осетрін. -К, КНУБА, 2008. - вип. 31, 491 с., С. 380-384.
 •  Торкаман Ахмад. Основные принципы архитектурной организации торговых комплексов в Иране / / Випуск Харківської державної академії дизайну і мистецтв, Наук. пр. збірник під ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2008. - N214.- 160 с., (укр., рос., англ. мова), С. 120-125.
 •  Торкаман Ахмад. Принципы организации коммуникационно-распеределительных пространств торговых комплексов коммерческих ячеек Ирана./ Збiрник наукових праць, Український зональний науково-дослiдний i проектний iнститут з цивiльного будiвництва, м. Київ, ВАТ "Київ3НДIЕП", Київ, 2009.
 •  Торкаман Ахмад, Малік Т.В. Функционально-планировочная организация торговых комплексов коммерческих ячеек в Иране. / / Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук. -тех. збірник / відповід. ред. М.М. Дьомін. - К., КНУБА, 2011. - вип. 26. С. 394-407.
 •  Торкаман Ахмад. Объемно-пространственная композиция исторических торговых комплексов в Иране / Містобудування та територіальне планування: Наук. - тех. збірник / відповід. ред. М.М. Осетрін. - К., КНУБА, 2011 - вип. 39., 478 с., С. 366-371.
 •  11. Торкаман Ахмад. История развития торговых комплексов Ирана в ХХ-ХХI веках. // современые проблемы архитектуры и градостроительство: науч. -тех. Сборник/ ответ. ред. Н.Н. Демин. -К., КНУСА, 2012- вып. 27

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب رویکرد خلاقیت در معماری (انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی) - 1397 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی معماری- محیطهای معماری دانشگاه ملی معماری و ساختمان کی یف اوکراین1387-1391
 • کارشناسی ارشد معماری دانشگاه هنر تهران1370-1379