آقای پروفسور سید احمد هاشمی

Prof. Seyedahmad Hashemi

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181660)

207
162
13
64
1
22
9
13
1
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو عضو انجمن مطالعات برنامه ‌ی درسی ایران (I.C.S.A).

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Parvaneh Doodman, Farzad Mohammad Jani, Seyed Ahmad Hashemi, Ali Asghar Mashinchi...Examining Spiritual Intelligence and Learning Style of High School Students in Lamerd Health, Spirituality and Medical Ethics. 2018;5(4):15-21
 •  Seyed Ahmad Hashemi, Abolfazl Abbasi...Determining the Mediating Role of Psychological Well -Being in the Relationship Between Spiritual Intelligence and Life Satisfaction of Nurses Working in Lamerd City Journal of Client-Centered Nursing CareAugust 2017 . Volume 3. Number 3
 •  Abbas Heravi 1, Afsaneh Zamani Moghadam2,*, Seyed Ahmad Hashemi3, Younos Vakil Alroaia4,, Abddulah Sajadi Jagharg...Evaluation of The Influential Factors in Human Resource Development in State-owned Enterprises Using a Mixed Method Journal of Applied Research on Industrial Engineering
 •  A. Heravi1,*, A. Zamani2, S.A. Hashemi3, Y. Vakil Alroaia4, A. Sajadi Jagharg2...Analysis of factors influencing human resource development for state-owned enterprises International Journal of Human Capital in Urban Management (IJHCUM
 •  Seyed Ahmad Hashemi, Mokhtar Ranjbar, Abbas Q ousef Razeghipour, altash ...Providing an Optimal Model of E-Citizen Education According to the Philosophical Foundations of Citizenship Education ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2021:5(3):152-166
 •  Mahmoud Hassani- Seyyed Ahmad Hashemi- Mahdi Bagheri...Investigating the Factors Affecting the Formation of Social Trust in Secondary School Students in Tehran Jundishapur Education Development Journal Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center Year 12, special issue2021
 •  Zohreh Tayefeh Seifi., Seyed Ahmad Hashemi and Abbas Gholtash...Designing a talent management model for high school: A qualitative study Biannual Journal of Education Experiences, Vol 4, No 2, Summer & Autumn, 2021
 •  Seyyed Ahmad Hashemi, Yousef Razeghipour...Investigate the Relationship between Leadership Style and Job Satisfaction among Employees of the Department of Education in Bushehr Province Volume 2, Issue 2, Summer and Autumn 2019, Pages 121-136
 •  batoul Ghaedi ,abbas Gholtash ,seyed ahmad hashemi ,ali asghar mashinch...The educational model of social constructivism and its impact on academic achievement and critical thinking Volume 3, Issue 2, Summer and Autumn 2020, Pages 79-102
 •  Seyed ahmad hashemi-ghodratollah mohammadi-abolfazl abbasi...Investigate the relationship between organizational climate and organizational health and job performance of administrators of school: a field study of lamerd city in iran International Journal of current life science,vol.4(5),2014
 •  Seyed ahmad hashemi...Structural Model for Occupational Prestige in Female Faculty in Azad University of Iranshahr "International journal of management and social sciences research (IJMSSR)",vol.3(3),2014
 •  Seyed ahmad hashemi, Razieh Noori...Studying the acquaintance of elementary teachers in learning theories in the lamerd city International Journal of Humanities and Cultural Studies,2016
 •  Seyed ahmad hashemi,abofazl abbasi,shbnam almasiyan...Investigation of Effective Factors on Achievement Motivation of students of the Islamic azad university, lamerd branch in 2011-2012 International SAMANM Journal of Marketing and Management,vol.2(2),2014
 •  Seyed ahmad hashemi,masoomeh ahmadipoor...Features of the Finnish educational system in the era of globalization curriculum Journal of natural science and humanities- 2018, volume 2, issue 1, pages: 1-4
 •  Seyed ahmad hashemi,sayed reza blaghat...Students’ Participation in Education as a Democracy Indicator: the Study of Sunbeam Composition Method in Guidance Schools of Iran , Hormozgan "Journal of Educational Studies" ISSN: 2162-6952,VOL.4(1), 2011
 •  سیداحمد هاشمی، حسن خضری، فرخنده کاظمی...Studying the Prevalence of Behavioral Disorders among Elementary School Students of Lamerd City in the Academic year2014-15 Journal of Changde Teachers University-Natural Science Edition,vol.15,2015
 •  سید احمد هاشمی، مهدی کوهستانی...INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL MANAGEMENT STYLE AND TEACHERS KNOWLEDGE SHARING IN SCHOOLS OF MOHR CITY IN THE ACADEMIC YEAR2016-2015 The lloab Journal, Vol.4,2016
 •  جمال الدین مصطفی، سید احمد هاشمی، پری سوسهابی، مریم برهمان...The role of ICT in learning teaching process An International Research On-line Journal POLAND 2013,Vol.72.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • شناسایی واولویت بندی انگیزاننده های شغلی کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی (1398)
 • نیازسنجی وارزشیابی مهدکودکها – توانمندسازی بابرگزاری دوره ها وارزشیابی مستمر (1397)
 • طراحی و تبیین مدل استراتژیک بهره وری منابع انسانی درسازمان منطقه ویژ ه اقتصادی انرژی پارس (1395)
 • طراحی الگوی سنجش رضایت شهروندان و مراجعین مدیریت خدمات شهری و کانال-های ارتباط با شهروند (1395)
 • مقایسه ی میزان انطباق دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگی های دانشگاه های هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران (1394)
 • مقایسه ی میزان یادگیرنده بودن دانشگاه های آزاد اسلامی و دولتی استان فارس به منظور ارائه ی راهکارهای پیشنهادی (1392)
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1392)
 • بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی در منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه ی راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این مهارت (1391)
 • بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1390)
 • ارزیابی بیرونی و درونی کیفیت دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ی یک به منظور ارائه ی الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاه ها (1390)
 • تدوین برنامه ی استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد به منظور ارائه ی الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاه (1389)
 • بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از مولفه های اساسی برنامه ریزی درسی و ارائه ی الگویی پیشنهادی جهت تدوین برنامه ی درسی (1389)
 • بررسی میزان استفاده ی راهبردهای یادگیری در بین دانشجویان موفق و ناموفق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1386)

تالیفات

 • کتاب دانشنامه ایرانی برنامه درسی، مدخل شماره" 9-3-2-2-9 " با عنوان پژوهش اسطوره شناسی (انجمن مطالعات برنامه درسی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش) - 1399 - فارسی
 • کتاب دانشنامه ایرانی برنامه درسی، مدخل شماره" 9-3-2-9 " با عنوان پژوهش جستار نظر ورزانه (انجمن مطالعات برنامه درسی و سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش) - 1399 - فارسی
 • کتاب فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران (خانه ریاضیات) - 1398 - فارسی
 • کتاب آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان (خانه ریاضیات) - 1398 - فارسی
 • کتاب تعلیم وتربیت در کلاس های چند پایه (ندای کارآفرین) - 1398 - فارسی
 • کتاب اصول برنامه ریزی درسی (نوروزی) - 1398 - فارسی
 • کتاب اثربخشی برنامه درسی (ندای کارآفرین) - 1398 - فارسی
 • کتاب اصول مدیریت آموزشی (پایتخت فرهنگی) - 1398 - فارسی
 • کتاب مدیریت ورهبری درآموزش وپرورش (پایتخت فرهنگی) - 1398 - فارسی
 • کتاب درس پژوهی گامی دررشد حرفه ای معلمان (آپامهر) - 1398 - فارسی
 • کتاب خلاقیت ویادگیری درآموزش وپرورش (پایتخت فرهنگی) - 1398 - فارسی
 • کتاب روش¬های تدریس پیشرفته (تایماز) - 1397 - فارسی
 • کتاب جستاری در کلاسهای سازنده گرا (ندای کارآفرین) - 1397 - فارسی
 • کتاب مشارکت والدین در یادگیری (گیوا) - 1397 - فارسی
 • کتاب مبانی روانشناختی و اجتماعی برنامه ریزی درسی (پارلاق قلم) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت منابع انسانی (پارلاق قلم) - 1397 - فارسی
 • کتاب اقدام پژوهی ( راهنمای عمل ) (فرهوش) - 1397 - فارسی
 • کتاب روابط انسانی در سازمانهای آموزشی (فرهوش) - 1397 - فارسی
 • کتاب روش هاي تحقيق كيفي و آميخته (گیوا) - 1397 - فارسی
 • کتاب رسانه و برنامه درسی (پارلاق قلم) - 1397 - فارسی
 • کتاب آسیب های اجتماعی طلاق (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب نظریه¬های برنامه درسی (شیوا رسا) - 1396 - فارسی
 • کتاب فراتر از یادگیری با ارزشیابی توصیفی (تایماز) - 1396 - فارسی
 • کتاب تفکرانتقادی درعلوم تجربی دوره ی ابتدائی (تایماز) - 1396 - فارسی
 • کتاب تربیت درنهج البلاغه (سبزیاران گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب اخلاق حرفه ای (تات) - 1396 - فارسی
 • کتاب مهارتهای تصمیم گیری وحل مساله (تات) - 1396 - فارسی
 • کتاب فلسفه تطبیقی(اسلام،پراگماتیسم،فمنیسم) (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب اصول برنامه ریزی آموزشی ودرسی برای مدیران مدارس (آوای نور) - 1396 - فارسی
 • کتاب اندیشه های تربیتی ابن سینا وجان دیویی (سبزرایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب بازی وخلاقیت (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب فرهنگ رسانه درخانواده وجامعه (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش (فرهوش) - 1396 - فارسی
 • کتاب آرای تربیتی فارابی وپیاژه (سبزرایان) - 1396 - فارسی
 • کتاب مسولیت پذیری مدیران مدارس (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب تکنولوژی آموزشی (تایماز) - 1395 - فارسی
 • کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (تایماز) - 1395 - فارسی
 • کتاب مبانی طراحی آموزشی (تایماز) - 1395 - فارسی
 • کتاب روانشناسی یادگیری (تایماز) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدیریت آموزشگاهی (تایماز) - 1395 - فارسی
 • کتاب آشنایی با فعالیتهای تربیتی –اجتماعی (تایماز) - 1395 - فارسی
 • کتاب توسعه تربیتی پایدار با نگاهی به مدارس هوشمند (سبط النبی) - 1395 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی درسی (اصول و کاربرد) (دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد) - 1394 - فارسی
 • کتاب تدریس موثر(شواهدواقدامات) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1394 - فارسی
 • کتاب مبانی مدیریت آموزشی (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب مطالعه¬ غیر درسی (جایگاه و کاربرد) (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب آموزش علوم تجربی دردوره ابتدائی (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب نگرش سیستمی در برنامه¬ریزی آموزشی و درسی (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب فلسفه آموزش و پرورش (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب روش¬های تحقیق در علوم انسانی (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب اندازه¬گیری و سنجش در علوم تربیتی (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب آموزش هنر در دوره ابتدایی (تایماز) - 1394 - فارسی
 • کتاب فن¬آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی (دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد) - 1393 - فارسی
 • کتاب تفکر انتقادی؛ هدف اساسی تعلیم و تربیت (دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد) - 1393 - فارسی
 • کتاب هنر و تربیت دینی (تایماز) - 1393 - فارسی
 • کتاب مدارس هوشمند (تایماز) - 1393 - فارسی
 • کتاب هویت حرفه¬ای معلمان(اصول و راهکارها) (تایماز) - 1393 - فارسی
 • کتاب آموزش عالی (مفاهیم و رویکردها) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1392 - فارسی
 • کتاب تعلیم و تربیت اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1392 - فارسی
 • کتاب فرهنگ و تعليم وتربيت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1392 - فارسی
 • کتاب والدین و آموزش و پرورش (مشارکت والدین در مدارس) (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1391 - فارسی
 • کتاب پژوهش در علوم تربيتي وروان شناسي(بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه، رساله ومقاله) (خسرو وشيرين) - 1391 - فارسی
 • کتاب انگیزش (دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد) - 1391 - فارسی
 • کتاب مقدمه ای برروشهای تحقیق در فلسفه (باتاکیدبرفلسفه تعلیم وتربیت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد) - 1390 - فارسی

سوابق استادی

 • استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی واحد الکترونیک(1395-تاکنون )
 • استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد دبی(1395-تاکنون )
 • استاد تمام دانشگاه آزاداسلامی واحد لامرد(1385-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی (1402-تاکنون)
 • مشاور خانواده قوه قضاییه (1402-تاکنون)
 • مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ی موسسه خیریه بعثت النبی. (1388-تاکنون)
 • 13سال سابقه اداری وآموزشی در اداره آموزش وپرورش علامرودشت (1372-1385)
 • سابقه کار صنعتی در نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) به منظور فعالیت در زمینه¬های توسعه و بهسازی منابع انسانی، پژوهش های دانش بنیان، توسعه تحقیقات صنعتی و ... (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در نماینده دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در انعقاد تفاهم نامه همکاری با منطقه ویژه اقتصادی لامرد به منظور فعالیت در زمینه¬های توسعه و بهسازی منابع انسانی، پژوهش های دانش بنیان، جذب و آموزش منابع انسانی، توسعه تحقیقات صنعتی و ... (1400-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور و مجری طرح¬های پژوهشی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حوزه های طراحی و تبیین مدل استراتژیک بهره وری، توسعه و ارتقا عملکرد منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، مدیریت خدمات شهری، الگوی تعالی مدیریت و ... (1396-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه آموزش ابتدایی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه دکتری علوم تربیتی (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدلامرد (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در نماینده¬ی تام الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در تهیه بسته ی گفتمان سازی و اجرایی سازی نقشه¬ی جامع علمی کشور از سال 1395 تا 1396. (1395-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر و رئیس همایش های مختلف ملی و منطقه ای از جمله: رئیس اولین همایش ملی سیستم های انرژی، دبیر علمی همایش رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، دبیر علمی همایش تحول و نوآوری در مدیریت، دبیر علمی همایش لامرد در افق توسعه ی 1404، دبیر علمی همایش نقش دانشگاه ها در کارآفرینی و (1390-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس. (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در Editorial Board of Sumerianz Journal of Education, Linguistics and Literature http://www.sumerianz.com/?ic=journal-home&journal=33&info=edit#s (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبير فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه تربیتی https://edu.bojnourd.iau.ir (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبير فصلنامه علمي پژوهشي Journal of Education Experiences http://jee.iaulamerd.ac.ir/ (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و بهبود منابع انسانی. http://jtihr.iaulamerd.ac.ir/?lang=en (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در Advisory Review Board of International Journal of Instruction International http://www.e-iji.net/advisory-review-board (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه دوماهنامه علمی- پژوهشی رهیافتی نو درمدیریت آموزشی http://jedu.miau.ac.ir/ (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه فصلنامه آموزش وپرورش متعالی https://tej.sanandaj.iau.ir (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات تحریریه مجله مهندسی آموزشی- تکنولوژی وطراحی آموزشی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • اختصاص گرنت پژوهشي در سال هاي 1394 و 1398 به واسطه ي برجستگي فعاليت هاي پژوهشي. (1398)
 • اختصاص دو پایه تشویقی مربوط به سال های 1397 و 1398 بر اساس فعاليت هاي برجسته علمي و پژوهشي. (1398)
 • پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال1397. (1397)
 • پژوهشگر نمونه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد در گروه علوم انسانی و اجتماعی از سال تحصیلی 1388 تا1396 . (1396)
 • پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال 1393. (1393)
 • مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح استان فارس در سال های 1392 و 1393. (1393)
 • مدیر حلقه علمی برتر بسیج اساتید در سطح کشوری در سال 1392. (1392)
 • پژوهشگر برتر منطقه ی یک دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم انسانی و اجتماعی در سال 1390. (1390)
 • دریافت لوح سپاس از استاندار فارس به پاس کسب عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه آزاد در سال 1390. (1390)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دوره اصول برنامه ریزی آموزشی - دفترتوانمندسازی ومهارت های کاربردی دانشگاه آزاد (1398)
 • ارتباط موثرومهارت میان فردی - دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد (1397)
 • دوره بررسی وتحلیل فرهنگ ازدیدگاه نظریات نوین - دفترتوانمندسازی ومهارت های کاربردی دانشگاه آزاد (1397)
 • آسیب های اجتماعی وتربیتی فضای مجازی - موسسه علوم وفناوری خوارزمی (1396)
 • بررسی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت برمهارتهای شغلی مدیران سطوح ارشد،میانی و عملیاتی - موسسه علوم وفناوری خوارزمی (1396)
 • دوره ی شرکت اعضای هیات علمی درکنفرانسهای بن المللی - مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1388)
 • دوره مقاله نویسی علمی به زبان فارسی - مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1388)
 • دوره ارزشیابی واندازه گیری پیشرفت تحصیلی - مرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1388)
 • آشنایی با روانشناسی تحول - دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد (1386)
 • روانشناسی تربیتی - دانشگاه آزاداسلامی واحدلامرد (1386)
 • دوره آموزشی اقدام پژوهی(پژوهش درعمل) - سازمان آموزش وپرورس استان فارس... علامرودشت (1383)
 • دوره آموشی مدیریت و رهبری درمدرسه - سازمان آموزش وپرورس استان فارس... علامرودشت (1382)
 • دوره آموزشی شاخصهای فرهنگی در دانشگاههای برتر جهان - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک