آقای دکتر علی اصغر ماشینچی

Dr. aliasghar mashinchi

استادیار گروه علوم تربیتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (97954)

68
43
42
1
2
3
1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • orcid id: https://orcid.org/0000-0002-1333-7468

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Mashinchi.aliasghar"A Model for Competency Assessment of the Faculty in Islamic Azad University",International Education Studies, (2017)v10 n3 p76-88
 •  Mashinchi.aliasghar"Examining Spiritual Intelligence and Learning Style of High School Students in Lamerd", Health, Spirituality and Medical Ethics 5 (4):15-21 (2018)
 •  Mashinchi.aliasghar"THE RELATIONSHIP BETWEENKNOWLEDGE MANAGEMENTANDHUMAN RESOURCEDEVELOPMENTINTHERED CRESCENT POPULATION OF FARS",IJBPAS(May, 2015),4(5): 3185-3193
 •  Mashinchi.aliasghar"Institutional Factors Lead to Voluntary Turnover (Case Study Kohgiluyeh Boyer Ahmad)",Life Science Journal (2012),9(3)
 •  Mashinchi.aliasghar"The role of teachers in creating interest in education in primary school students in Parsian"IJRDO-Journal of Educational Research,Volume-2( August,2017) Paper-15
 •  Mashinchi.aliasghar"An Efficiency Evaluation of Electronic Advertisement on Purchasing"Journal of Applied Science and Agriculture, (March 2014)Pages: 1218-1221
 •  Mashinchi.aliasghar" 200 Investigating the relation of emotional intelligence, financial – social status and the attitude toward school on academic progress of students of 1st grade high school "Journal of Scientific Research and Development 2 (2): 200-204, (2015)
 •  Mashinchi.aliasghar"The study of the implication of social capital on the staffs’ productivity of Mellat Bank of Fars Province "Journal of Scientific Research and Development 2 (2): 12-16, (2015)
 •  Mashinchi.aliasghar"How does Education Management Influence the Organizational Health of the Personnel of Mobin Petrochimie Company"J. Appl. Environ. Biol. Sci., 5(9S)23-26,( 2015)

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب تربیت هنری بستری برای رشد خلاقیت (انتشارات خانه ریاضیات بوشهر) - 1398 - فارسی
 • کتاب نگرشی بر فلسفه آموزش و پرورش (نامه ی پارسی) - 1398 - فارسی
 • کتاب روش تدریس تعلیمات دینی دوره ابتدایی (نامه ی پارسی) - 1398 - فارسی
 • کتاب روش تدریس تعلیمات اجتماعی دوره ابتدایی (نامه ی پارسی) - 1398 - فارسی
 • کتاب اصول ارزشیابی توصیفی (انتشارات پارلاق قلم) - 1398 - فارسی
 • کتاب دانستنی های اولیا در مورد ارزشیابی توصیفی (انتشارات آپامهر) - 1398 - فارسی
 • کتاب ارزشیابی تحصیلی (انتشارات نوروزی) - 1398 - فارسی
 • کتاب سیاستگذاری استراتژی های آموزشی (انتشارات نوروزی) - 1398 - فارسی
 • کتاب توانمند سازی آموزشی برای معلمان (انتشارات نوروزی) - 1398 - فارسی
 • کتاب برنامه ریزی آموزشی و درسی (انتشارات خانه ریاضیات بوشهر) - 1397 - فارسی
 • کتاب نظریه های یادگیری (پارلاق قلم1397) - 1397 - فارسی
 • کتاب مبانی آموزشی انسان شناسی از دیدگاه قرآن کریم و نهج البلاغه (انتشارات آوای نور) - 1397 - فارسی
 • کتاب اصول تربیت در مذهب هندی (پارلاق قلم) - 1397 - فارسی
 • کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش (انتشارات چشم انداز قطب) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت کلاس (انتشارات چشم انداز قطب) - 1397 - فارسی
 • کتاب تاثیر جامعه شناسی و تکنولوژی آموزشی بر برنامه ریزی درسی (انتشارات پارلاق قلم) - 1397 - فارسی
 • کتاب مهارت های تفکر و تدریس (ایراهستان) - 1397 - فارسی
 • کتاب درک مطلب با نگرش دانش طبیعی جهت آمادگی در آزمون های زبان انگلیسیEPT (انتشارات نظری) - 1397 - فارسی
 • کتاب جستاری بر روش تحقیق آمیخته (انتشارات خانه ریاضیات بوشهر) - 1397 - فارسی
 • کتاب کلیات روش ها و فنون تدریس (نامه ی پارسی) - 1397 - فارسی
 • کتاب بهداشت و محیط زیست (نامه ی پارسی) - 1397 - فارسی
 • کتاب طراحی آموزشی (نامه ی پارسی) - 1397 - فارسی
 • کتاب طراحی مسایل یادگیری و آموزش (نامه ی پارسی) - 1397 - فارسی
 • کتاب مدیریت و برنامه آموزشی (سبز رایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب اصول و مبانی فلسفی آموزش و پرورش ایران (فرهوش) - 1396 - فارسی
 • کتاب جایگاه و نقش فلسفه تعلیم و تربیت معلم در تحول نظام آموزش و پرورش (آوای نور) - 1396 - فارسی
 • کتاب مطالعه تطبیقی در آموزش عالی (پارلاق قلم) - 1396 - فارسی
 • کتاب نظریه پست مدرن (پارلاق قلم) - 1396 - فارسی
 • کتاب تاریخ اندیشه های تربیتی1 (سبز رایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب تاریخ اندیشه های تربیتی2 (سبز رایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب تاریخ اندیشه های تربیتی با تاکید بر سخنان بزرگان اسلام (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب در باب اندیشه های تربیتی اجتماعی (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب نقش اجتماعی معلم از دیدگاه اسلام (راشدین) - 1396 - فارسی
 • کتاب فضای مجازی و تعلیم و تربیت (راشدین) - 1396 - فارسی
 • کتاب متون تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت (گیوا) - 1396 - فارسی
 • کتاب نظام ارزشی و میزان استفاده از اینترنت (گیوا) - 1396 - فارسی
 • کتاب نهاد خانواده ،مدیریت اقتصادی از منظر قرآن کریم و روایات اسلامی (ندای کارآفرین) - 1396 - فارسی
 • کتاب روانشناسی تربیتی (سبز رایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب روش تدریس تربیت بدنی (سبز رایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب فلسفه تربیت اسلامی (سبز رایان گستر) - 1396 - فارسی
 • کتاب تعلیم و تربیت از دیدگاه ابن سینا و پیازه (سبز رایان گستر) - 1395 - فارسی
 • کتاب مدیریت استراتزیک منابع دانش(بهسازی منابع دانش سازمان) (نوید شیراز) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

 • پسا دکتری مدیریت آموزش عالی 1390-1394

سوابق شغلی و تخصصی

 • داور مجلات علمی پژوهشی وزارتین(زن وجامعه،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،روانشناسی تربیتی ،نوآوری و ارزش آفرینی) (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی تمام وقت گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1383-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دبیر علمی اولین همایش ملی تحول در برنامه درسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد (1397)
 • عضو کمیته علمی و داوری همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در دوره پیش دبستانی - آموزش و پرورش استان یزد (1397)
 • *عضو کمیته داوری وکمیته علمی همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر (1396)

سایر موارد

 • http://jee.iaulamerd.ac.ir
 • مدیر مسئول مجله
 • journal of Education Experiences