آقای دکتر عباس قلتاش

Dr. Abbas Gholtash

دانشيار گروه علوم تربيتي واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (19907)

98
83
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی