آقای دکتر محمد حسنی

Dr. Mohammad Hasani

استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (368425)

75
146
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی