مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

New Approaches in Educational Administration

دوماهنامه علمی « رهیافتی نو در مدیریت آموزشی » دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت به استناد تصویب چهل و هفتمین جلسه ی کمسیون بررسی و تایید مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۷ مجوز انتشار دریافت نموده است. این فصلنامه بر اساس مجوز شماره ۹۰/۳/۱۱/۱۸۴۸۰۴ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ و بر اساس رای کمیسیون بررسی نشریات کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۹۰/۱/۳۱ حائز رتبه علمی- پژوهشی گردیده است .

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در نشر (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. این نشریه تحت مجوز (CC- By ۴.۰) منتشر می شود و افراد فقط در صورت استناد به مقاله اصلی منتشر شده در این نشریه می توانند مطالب آن را مورد استفاده قرار دهند.

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی بر اساس ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ رتبه "ب" را کسب کرده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات