آقای دکتر مهدی نمازی زاده

Dr. Mehdi Namazizadeh

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (واحد خوراسگان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179071)

9
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی