ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 378

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPSY-5-18_002

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویانورزشکار بود. شرکتکنندگان این پژوهش، شامل 503 دانشجوی ورزشکار از دانشگاه های ارومیه بودند که با روشنمونه گیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند نتایج تحلیل عاملی تاییدی، با حذف یک گویه از خرده مقیاس تنظیماتدرون فکنی شده، برازش مدل شش عاملی مقیاس را برای داده ها تایید کرد. همبستگی بالای خرده مقیاس های همسان مقیاستجدیدنظرشده انگیزش ورزشی و پرسشنامه تنظیمات رفتاری در ورزش، روایی ملاکی مناسب مقیاس را نشان داد. نتایجآلفای کرونباخ همسانی درونی قابل قبول خرده مقیاس ها را نشان داد. در کل، یافته ها بیانگر آن است که با حذف یک گویه ازخرده مقیاس تنظیمات درون فکنی شده، نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی را می توان برای سنجشانگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار استفاده نمود.

نویسندگان

مالک احمدی

گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

مهدی نمازی زاده

گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

پونه مختاری

گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران