آقای پروفسور عبدالله قاسمی پیربلوطی

Prof. Abdollah Ghasemi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (346010)

48
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی