آقای دکتر علی تهرانی فر

Dr. Ali Tehranifar

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183290)

98
119
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی